Be fit! be healthy! KEEP HIKING

togetherwemakethewaytogetherwemaketheway@azet.sk

Fotogaléria: O nás

 
ZŠ Kulíškova je najstaršia škola v MČ Ružinov, s dlhoročnou športovou tradíciou. Do
povedomia verejnosti sa naša škola dostala tým, že má výborných športovcov. 
Do projektu Comenius sme sa úspešne zapojili v roku 2013. Naša škola má športového 
ducha, zdravú súťaživosť a nadaných žiakov. Už v rámci primárneho vzdelávania 
poskytujeme výučbu tenisu. V rámci nižšieho stredného vzdelávania pokračujeme v činnosti 
tried so športovou prípravou. Sme členmi Ružinovského športového klubu.
Vzhľadom na potreby žiakov škola od školského roku 1996/97 sa dlhodobo venuje aj 
deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. V súčasnosti sme jedinou ZŠ v pôsobnosti 
BA II, ktorá má zriadené špeciálne triedy v bežnej ZŠ. Špeciálni pedagógovia a učitelia 
pracujú každoročne i s integrovanými žiakmi so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 
potrebami. Tiež ako jediná škola poskytujeme žiakom formy a obsah vyučovania 
podľa ich špecifických potrieb v integrácií na I. a II. stupni. Úzko spolupracujeme s 
odborníkmi v praxi. Zvyšujeme úroveň vyučovania prírodovedných predmetov, 
najmä matematiky. Plníme ciele ekologických programov, protidrogovú prevenciu. Naši 
žiaci sú úspešní v okresných, krajských i celoštátnych súťažiach. Pravidelne participujeme 
na súťažiach – „Hviezdoslavov Kubín“, „Memoriál Pavla Safka“, vydávame školský 
časopis „Luskačik“. Škola má aj bohatú krúžkovú činnosť. V posledných rokoch sa posilnila 
aj výučba cudzích jazykov. 
V súvislosti s environmentálnou výchovou na škole sme sa zapojili v uplynulých školských 
rokoch do súťaže Hodina s ekostopou, Zelený svet, ProEnviro, Modrá škola, Energia v našom 
meste – súťaž vyhlásená neziskovým fondom Ekofond zriadenom pri SPP, Medzinárodná 
súťaž Project Earth. Škola tiež úspešne realizovala projekt „Osvetou k väčším úsporám 
energie“, ktorý bol financovaný z grantu prideleného našej škole v rámci výzvy Enviroprojekt 
2013.